WORKSHOP 'INNERVIEWEN'

wordt de allerbeste interviewer

en specialist in het innerviewen


meer inzicht, begrip & verbinding

in het kort

Dagdeel 1 (4 uur)

We staan we stil bij de methodiek

Je maakt een eigen script

ja, ik wil LEREN INNERVIEWEN
OM VAN HART TOT HART TE LEREN LUISTEREN

dagdeel 2 (4 uur)

Feedback op jouw script

Je gaat daadwerkelijk oefenen en ontvangt praktische tips

ja, IK WIL LEREN INNERVIEWEN
OM VAN HART TOT HART TE LEREN LUISTEREN


Voor beleidsmakers, communicatie-experts, JOURNALISTEN, therapeuten, (student)onderzoekers of andere professionals die zich verder willen bekwamen in het afnemen van innerviews bij o.a. gemarginaliseerde doelgroepen

wat is het probleem?

Een historische gebeurtenis speelt zich af in uitlopende lagen en wordt door betrokkenen op een unieke wijze beleefd en geïnterpreteerd. Eén gebeurtenis valt uiteen in een veelvoud van interpretaties. Sommige verhalen worden nauwelijks gehoord of begrepen. De vraag is:hoe komt dat en hoe kun je meer begrip, meer inzicht en meer verbinding krijgen voor de gemarginaliseerde verhalen?


Een mogelijke reden dat sommige verhalen nauwelijks worden gehoord of begrepen is dat zij worden verteld in een 'gevoels- of zijns-taal' die door andere partijen niet wordt gevat. Overheden hebben de neiging gebeurtenissen vanuit een rationeel perspectief te bekijken, maar riskeren daarmee slechts een beperkt deel van de relevante informatie te kunnen bevatten. Een wereld van ervaringen en gevoeligheden blijft verborgen (Dijksterhuis, 2015).

           

Door ook andere zijns-lagen in aanmerking te nemen, zullen overheden in staat zijn om op een andere manier beleid te maken en spanningen in de samenleving te voorkomen of te overbruggen. Een geschikte manier om deze diverse zijns-lagen van gebeurtenissen naar boven te brengen en te onderzoeken, is storytelling.

         

Dit brengt ons in de eerste plaats bij het belang van de verhouding tussen interactie en communicatie. Wat het lastig maakt is de ongelijkwaardige verhouding tussen enerzijds de overheid en anderzijds de gemarginaliseerde groep waarnaar men onderzoek doet. De waarde van interviews om gedrag te begrijpen hangt namelijk af van de relatie tussen geïnterviewde en de interviewer. Wanneer er sprake is van een hiërarchische ongelijkheid en/of een mate van afhankelijkheid, dan is dit van invloed op de manier en de kwaliteit van antwoorden. Dit soort beïnvloeding is uiteraard niet gewenst en dient te worden vermeden.

           

Een andere vorm van mogelijke beïnvloeding vanuit de interviewer is sturing. Er zijn wetenschappelijke disciplines die kwalitatief onderzoek als zelfstandige onderzoekstechniek gebruiken, waarbij men spreekt van vrije en diepte-interviews. Bij vrije interviews past men de inhoud van de vraag en volgorde van de vragen aan, aan wat de respondent te berde wil brengen. Zeer geschikt dus om eventuele sturing door de interviewer te voorkomen en zodoende een eerlijker respons te verkrijgen.

           

Ook in de geschiedschrijving wordt steeds meer waarde gehecht aan ‘oral history’ en binnen dat kader met name ook de ‘microstoria’: Verhalen van individuele mensen, ‘common people’, ofwel de gewone man (als tegenhanger van de zogenaamde ‘macrostoria’: Geschiedschrijving opgetekend door historici uit de mond van mensen uit de maatschappelijke toplagen).

           

In de narratieve methode via ‘microstoria’ wordt vooral de mening van minder machtige mensen onderzocht, maar nog steeds is de onderzoeker degene die de inhoud van het gesprek zo onbevooroordeeld mogelijk naar voren moet laten komen en in verslagen dient weer te geven. Wanneer mensen zich reeds een bepaald beeld gevormd hebben, dan hanteren zij hun eigen vooroordelen als frame van interpretatie volgens Goosseff (2015). Prof. dr. Paul Chauvigny De Blot SJ Lic. Ph. (2004, 2011) stelt dat de mens zich in verschillende taalvormen uitdrukt.

kan dienen

wanneer je meer begrip, meer inzicht en meer verbinding zoekt met gesprekspartners
als communicatiemodel voor o.a. beleidsmakers, communicatie-EXPERTS en therapeuten
als leidraad voor kwalitatief onderzoek, met name als interview-model
als input voor verder onderzoek in de wetenschap
als verdienmodel om workshops en trainingen te geven

het Innerview

In het kader van mijn PhD  heb ik een wetenschappelijk ©Innerview-model ontwikkeld en toegepast in mijn onderzoek. De kwalitatieve, narratieve methode die ik gebruik gaat in op storytelling en op existentiële verhalen in het bijzonder. In het onderzoek heb ik geluisterd naar de 'stille verhalen' van Indische Nederlanders die na WOII gerepatrieerd zijn vanuit Nederlands-Indië naar Nederland.


Het ©Innerview-model gaat uit van het principe dat hoe kleiner de gevoelsafstand tussen verteller en luisteraar is, hoe meer informatie er wordt uitgewisseld. Het probeert de wisselwerking tussen verteller en luisteraar aanschouwelijk te maken. In veel andere vertelsituaties heeft de verteller een actieve rol en de luisteraar een passieve. De laatste stelt zich dan op als toehoorder en intervenieert hoogstens met aanmoedigingen om het gesprek gaande te houden. Zijn betrokkenheid is beperkt tot het registreren van wat de ander vertelt.

           

Bij een innerview, een combinatie van vrije en diepte interviewen vanuit het hart. De luisteraar tracht zich zoveel mogelijk in te leven in de emotionele vervoering van de verteller. Hij blijft niet passief, maar geeft emotie terug. Zo treedt hij met de verteller in een gevoelsuitwisseling. Hij wordt minder luisteraar en almaar meer deelgenoot van de ervaring. Hij moedigt de verteller aan tot mededeelzaamheid. De verteller is op zijn beurt bereid om zijn reserve en sociale terughoudendheid aan de kant te schuiven. Het verhaal wint daardoor aan authenticiteit en diepgang.

JA, iK WIL LEREN INNERVIEWEN

OM VAN HART TOT HART TE LEREN LUISTEREN

HET ©Innerview-model

Innerviewen is een combinatie van vrije en diepte interviewen waarin met name centraal staat hoe mensen reflecteren over hoe zij zelf hun wereld hebben beleefd inclusief de aandacht die zij voor hun leven vanuit derden ervaren.


De elementen zijn expliciet nodig zijn om tot diepgang te komen en daarmee het verloop van de diepte-interviews te faciliteren. Dit model gaat uit van het principe dat hoe kleiner de gevoelsafstand tussen verteller en luisteraar is, hoe meer informatie er wordt uitgewisseld.


In het ©Innerview-model worden de verhoudingen weergegeven door hartvormige ringen rond een kern.


De buitenring bestaat uit organieke betrokkenheden:


  • storytelling
  • storycatching
  • storylistening
  • storysharing


Deze worden bepaald door de sociale context van een gesprek en respecteren de afstand die de verteller wil bewaren.


De binnenring bestaat uit emotionele betrokkenheden:


  • emotiontelling
  • emotioncatching
  • emotionlistening
  • emotionsharing


Deze overschrijden de sociale reserve en komen dichter bij de kern.


In het midden, de kern, staat het hart dat is immers het vertrekpunt voor innerviews om te kunnen plaatsvinden.


Deze binnenste betrokkenheden wijzen op de existentiële laag of zijns-laag.

JA, iK WIL LEREN INNERVIEWEN 
OM VAN HART TOT HART TE LEREN LUISTEREN

aanbeveling organisatie

Voor organisaties heb ik de volgende aanbevelingen om gevoelige kwesties met voldoende consideratie aan te pakken.


Storytelling over een verleden gebeurtenis kan worden ingezet om de toekomst te herscheppen
.

Een gebeurtenis is geen op zich staand feit of een afgebakende periode. Het leeft verder in de ervaring en herinnering van mensen en van daaruit in verhalen. Een hoofdstuk is nooit afgesloten. Wanneer een overheid omgaat met historische gebeurtenissen, in het bijzonder pijnlijke gebeurtenissen, dan moet het zich bewust zijn van dit open einde.

           

Door de transformatieve kracht van verhalen in te zien, ontstaat er een positieve opportuniteit: de ervaring van een gebeurtenis verandert wanneer het verhaal erover wordt herzien. Op die manier kan een overheid niet alleen passief omgaan met een geschiedenis, maar kan ze die ook veranderen door naar (kwetsbare) groepen en mensen te luisteren.


Een dialogische aanpak kan spanningen in een samenleving of met groepen in die samenleving verminderen of vermijden

           

Een organisatie heeft vaak de neiging om zich monologisch op te stellen: vanuit haar eigen wetten, procedures en afwegingen deelt ze simpelweg mee hoe een kwestie wordt aangepakt. Dit kan voor andere partijen hard of koud overkomen en spanningen veroorzaken. In deze tijd moet een overheid zich dialogisch kunnen opstellen en daarmee tenminste voldoen aan de basisvoorwaarde van de taaltheorie van Prof. dr. Paul Chauvigny De Blot SJ Lic. Ph.

           

Een overheid moet mechanismen inbouwen waardoor ze kan luisteren naar individuen en groepen, zeker wanneer die zich gekwetst voelen. In haar aanpak moeten momenten worden geïntegreerd waarop een gesprek van mens tot mens mogelijk is en de overheid zich niet verschanst achter een muur van een ontmenselijkte instantie.

WIL JE van gedachten wisselen? neem contact op
OM VAN HART TOT HART TE LEREN LUISTEREN

voor wie

Voor beleidsmakers, communicatie-experts, therapeuten, (student)onderzoekers of andere professionals die zich willen bekwamen in het afnemen van diepte-interviews of innerviews bij gemarginaliseerde doelgroepen.


Het ©Innerview-model is als methode ontwikkeld op basis van een overzicht van de wording waarop in de wetenschap over interviewen is nagedacht. Het kan bijdragen tot een zich verbonden weten met anderen rond belangrijke waarden en intenties. 


BELEIDSMAKERS

Voor beleidsmakers kan het ©Innerview-model deuren openen naar een ander soort 'taal' om over maatschappelijke gebeurtenissen te spreken. Het is belangrijk om in te zien dat storytelling over een verleden gebeurtenis kan worden ingezet om de toekomst te herscheppen en een dialogische aanpak spanningen in een samenleving of met groepen in die samenleving kan verminderen of vermijden.


COMMUNICATIE EXPERTS

Voor communicatie experts die toegang willen hebben hoe zij hun expertise diepgang willen geven en zich verder willen bekwamen.


JOURNALISTEN
Voor journalisten die hun expertise en journalistieke vaardigheden als interviewer verder willen verrijken of diepgang willen geven. 


THERAPEUTEN         

Het ©Innerview-model  kan een methode zijn voor bijvoorbeeld narratieve of rationeel-emotieve therapie. Voor cliënten kan het helpen om ze betekenisvolle rode draden in hun geschiedenis en leven te laten ervaren. Voor therapeuten kan verdere gevoeligheid worden ontwikkeld voor taal, tekst, context en betekenis en voor metaforisch taalgebruik in het bijzonder.


(STUDENT)ONDERZOEKERS

Voor (student) onderzoekers die vrije- en/of diepte interviews willen afnemen in het kader van kwalitatief of narratief onderzoek.


Ook kunnen vaardigheden verder worden ontwikkeld om met meerstemmigheid en meervoudige perspectieven om te gaan in zowel maatschappelijk als historisch perspectief.


Niet alleen in sociale wetenschappen worden narratieven of persoonlijke verhalen als onderzoeksmethode gebruikt, ook historici zien de orale geschiedenisoverdracht als een belangrijke bron om onderzoek te verrijken. Individuele vertellingen over persoonlijke ervaringen essentieel zijn voor het begrijpen van de geschiedenis.

JA, IK WIL LEREN INNERVIEWEN
OM VAN HART TOT HART TE LEREN LUISTEREN

overige info

CURSUSMAP

Tips en Adviezen

KLEINE GROEPEN

Persoonlijke aandacht

ROLLENSPEL

Het gesprek oefenen

INVESTERING

groep >3 deelnemers

 De workshop is op aanvraag

Met drie deelnemers kunnen we van start!

INVESTERING groep

De investering is €1000,-- (excl. btw)

per persoon

1-OP-1

De workshop 1-op-1 is op aanvraag

Na de intake kunnen we van start!

INVESTERING 1-op-1

De investering is €1500,-- (excl. btw)

per persoon

contact

Binnen 48 uur neem ik contact op

om een datum te plannen

wetenschappelijk

Het ©Innerview-model 

voor gemarginaliseerde doelgroepen

inzicht*Begrip*verbinding

JA, ik wil leren innerviewen 
OM VAN HART TOT HART TE LEREN LUISTEREN

DISSERTATIE 

'STEM GEVEN AAN STILLE VERHALEN'

INDISCHE NEDERLANDERS AAN HET WOORD NA HUN REPATRIËRING VANUIT NEDERLANDS-INDIË NAAR NEDERLAND

meer over lique

DR. lique fredriksz

MET ZIEL & ZAKELIJKHEID